Міжнародна наукова конференція "Дослідження, відтворення, збереження та популяризація культурної спадщини"

Автор: Закарпатський музей народної архітекутри та побуту | 02 березня 2015 15:45 |Закарпатський музей народної архітектури та побуту запрошує всіх охочих до участі в Міжнародній науковій конференції "Дослідження, відтворення, збереження та популяризація культурної спадщини", що відбудеться 25-27 червня 2015 р. на базі музею в Ужгороді. 


За матеріалами конференції планується публікація статей окремою збіркою матеріалів.

Обговорення планується проводитись у таких напрямках:
-
музеї просто неба: історія створення, принципи організації;
- музейна експозиція: проблеми та нові тенденції;
- фондові колекції: укомплектування, наукове опрацювання, комп’ютеризація;
- охорона пам’яток культури: їх реставрація та консервація;
- культурно-просвітницька робота та музейний менеджмент і маркетинг;
- міжнародні зв’язки музеїв, як одна із форм збереження транскордонної культурної спадщини;
- регіональні особливості традиційної культури: стан і проблеми дослідження;
- народна культура в контексті сучасних глобалізаційних процесів.

Робочі мови конференції – українська, угорська, румунська, словацька, англійська, російська.

Проїзд, проживання, харчування за рахунок відряджуючої сторони.

Для участі у конференції необхідно до 01 червня 2015 р. надіслати електронною поштою до Оргкомітету анкету учасника (вкладений файл) та статтю (вимоги до оформлення статей додаються). E-mail: uzhgorodskansen@ukr.net , vasilkotsan@ukr.net  

Оргкомітет залишає за собою право приймати доповіді (статті) до публікації з огляду на їх відповідність тематиці конференції.

Адреса Оргкомітету для листування:
88000, Україна, м. Ужгород, вул. Капітульна,  33 а,
Закарпатський музей народної архітектури та побуту,
директору – Андял Габріелі Василівні. 

Контактні телефони:
тел. роб. (03122) 3-63-52
факс. (03122) 3-72-27
моб. тел.: (+38) 050-69-28-836 – Габріела Василівна Андял

                 (+38) 050-99-42-126 – Василь Васильович Коцан

                 (+38) 066-03-39-011 – Сільвія Іванівна Полак

                 (+38) 050-175-16-00 – Оксана Василівна Зейкан

     

Заявка на участь у конференції                       

«Дослідження, збереження, відтворення та популяризація культурної спадщини»

©  ПІБ  ______________________________________________________________

©  Назва ВНЗ, факультету (відділення), спеціальності або музейної установи _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

©  Контактна адреса учасника, телефон, електронна адреса _________________________________________________________________

©  Науковий ступінь, вчене звання ______________________________________

©  Тема доповіді _____________________________________________________

_________________________________________________________________

Наявність чи відсутність потреби в готелі ______________________________

 

 

Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту доповіді (статті)

 

 1. Обсяг статті – 8-15 стор.
 2. Стаття подається в електронному вигляді (вкладеним файлом електронною поштою) у редакторі – Word
 3. Шрифт – Times New Roman, розмір 14.
 4. Міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1 см.
 5. Максимальна кількість знаків у рядку – 70.
 6. Наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 7. На другому рядку статті, після прізвища автора перед заголовком статті в лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом).
 8. На початку статті обов’язково подати анотацію українською мовою 3-4 речення та ключові слова.
 9. У кінці статті обов’язково подати резюме російською та англійською мовами: ім’я і прізвище автора, назву статті, анотацію та ключові слова (6-10 рядків).
 10. Бібліографія подається в кінці статті в алфавітному порядку під заголовком: Джерела та література.
 11. У тексті статті посилання оформлюються в квадратних дужках, перша цифра – порядок джерела посилання в списку „Джерел та літератури”, друга цифра – номер сторінки, перед яким подається скорочення с. (зразок: [12, с. 35]).

                                              

Приклад оформлення статті

 

Коцан В.В. (Ужгород)

УДК 391(477.87)(=1.23)

 

ТРАДИЦІЙНИЙ НАРОДНИЙ ОДЯГ ЛЕМКІВ ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНЩИНИ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

 

Анотація: У даному дослідженні на основі польового матеріалу, наявної літератури, фондових зібрань етнографічних, історико-культурних та краєзнавчих музеїв області автором проведено комплексний аналіз народного одягу лемків Великоберезнянщини. Окремо подається детальний опис жіночого та чоловічого комплексів вбрання досліджуваного регіону. При їх характеристиці основна увага звертається на деталі крою окремих компонентів вбрання, подаються замальовки крою. Локальної своєрідності сорочкам надавала вишивка, закомпонована у безлічі варіантів орнаментальних композицій. Характеристику традиційного народного одягу лемків Закарпаття автор доповнює відомостями про звичаї та обряди, пов’язані із тим чи іншим видом вбрання. На окрему увагу заслуговує весільне вбрання та народна обрядовість, пов’язана з ним.

Ключові слова: одяг,лемки,сорочка, крій, вишивка, спідниця, фартух, пояс, гуня, сірак, хустка, чепець, заплітки,  намисто, чоловічі штани, шапки.

 

В кінці статті

Джерела та література

1. Фонди Закарпатського музею народної архітектури та побуту, інвентарний номер (далі ФЗМНАП  О:) –  О: 389/180;

2. ФЗМНАП О: 3181/1310;

3. Польовий матеріал, зібраний у сс. Стужиця, Загорб, Лубня, Верховина Бистра Великоберезнянського району // Архів автора;

4. Білан М.С. Український стрій / М.С. Білан, Г.Г. Стельмащук. – Л.: Фенікс, 2000. –   381 с.;

5. Бурачинська Л. Український народний одяг / Л. Бурачинська. – Торонто–Філадельфія: Світова Федерація Українських Жіночих Організацій. Комісія Народного Мистецтва, 1992. – 310 с., іл.;

 

Резюме

 

ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ ОДЕЖДА ЛЕМКОВ ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНЩИНЫ КОНЦА ХІХ – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

 

Коцан В.В. (Ужгород)

В  данном исследвании на основании полевого материала, научной литературы, фондовых собраний этнографических, историко-культурных и краеведческих музеев области автором проделан комплексный анализ народной одежды лемков Великоберезнянщины. Отдельно представлено детальное описание женского и мужского комплексов одежды исследуемого региона. При их характеристике основное внимание обращается на детали кроя отдельных компонентов одежды, подаются зарисовки кроя. Локальной своеобразности сорочкам надавала вышивка, закомпонированая в множестве орнаментальных композиций. Характеристику традиционной народной одежды лемков Закарпатья автор дополняет ведомостями об обычаях и обрядах, связанных с тем или иным видом одежды. На отдельное внимание заслуживает свадебная одежда и народная обрядовость, связанная с ней.

Ключевые слова: одежда, лемки, сорочка, крой, вышивка, юбка, передник, пояс, гуня, серак, платок, чепец, заплетки, монисто, мужские брюки, шапки.  

Summary

 

TRADITIONAL FOLK CLOTHES OF LEMKY OF VELIKOBEREZNYANSCHINI IN THE END OF XIX – THE FIRST HALF OF XX CENTURY

 

Kotsan V.V. (Uzhgorod)

 

In this research on the basis of the field material, present literature, fund collections ethnographic, historical-cultural and regional museums of area an author is conduct the complex analysis of folk clothes of lemky of Velikobereznyanschini. The detailed description of womanish and masculine complexes of dress of the probed region is separately given. At their description basic attention applies on the detail of cutting out of separate components of dress, picture of cutting out is given. Local originality shirts embroidery gave, presenting in the great number of variants of ornamental compositions. An author successfully complements description of traditional folk clothes of lemky Transcarpathian region information about customs and ceremonies the dresses related to the that or other kind. Separate attention is deserved by a wedding dress and rite related to him.

Keywords: dressed, lemky, shirt, cutting out, embroidery, skirt, apron, belt, gunya, sirak, shawl, chepets, zaplitki, necklace, masculine trousers, caps.

                                                                     

Теги

Схожі публікації

Коментарі (3)

 

МАРІЯ ТОМЕН | 03 березня 2015 20:46:24

ГОРДЖУСЯ ЩО ЗАКАРПАТТЯ ТАК ГАРНО ЗБЕРІГАЄ СВОЮ САКРАЛЬНУ СПАДЩИНУ---НА ВІДМІНУ ВІД ГУЦУЛЬЩИНИ ДЕ МАЙЖЕ ВСІ ЦЕРКВИ ОДЯГНЕНІ В МЕТАЛ---А В МОЄМУ РІДНОМУ КОСМАЧІ З ЦЕРКВИ ЗНЯТІ ДАВНІ ХРЕСТИ РУЧНОЇ РОБОТИ І ПОСТАВЛЕНІ РОСІЙСЬКІ ПРАВОСЛАВНІ,,,,,, БАЖАЮ ВАМ ЗДІЙСНЕННЯ ВСЬОГО РЕСТАВРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ,,,,,,З ПОШАНОЮ МАРІЯ ТОМЕН--ЧЛЕН НСХУ.

Відповісти

МАРІЯ ТОМЕН | 03 березня 2015 20:46:24

ГОРДЖУСЯ ЩО ЗАКАРПАТТЯ ТАК ГАРНО ЗБЕРІГАЄ СВОЮ САКРАЛЬНУ СПАДЩИНУ---НА ВІДМІНУ ВІД ГУЦУЛЬЩИНИ ДЕ МАЙЖЕ ВСІ ЦЕРКВИ ОДЯГНЕНІ В МЕТАЛ---А В МОЄМУ РІДНОМУ КОСМАЧІ З ЦЕРКВИ ЗНЯТІ ДАВНІ ХРЕСТИ РУЧНОЇ РОБОТИ І ПОСТАВЛЕНІ РОСІЙСЬКІ ПРАВОСЛАВНІ,,,,,, БАЖАЮ ВАМ ЗДІЙСНЕННЯ ВСЬОГО РЕСТАВРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ,,,,,,З ПОШАНОЮ МАРІЯ ТОМЕН--ЧЛЕН НСХУ.

Відповісти

Сталкер | 19 березня 2015 16:28:04

Цікава буде конференція

Відповісти

Новини

Події

Журнал
«Музейний простір»

Актуальний номер - № 4(14) за 2014 рік

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Рейтинг

Календар

Травень 2019

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Квітень | Червень